De strijd tegen 5G wordt grimmiger

Onderstaand artikel verwoord prachtig de gevaren van en de bezorgdheid over het plaatsen van 5-G masten.
Omdat 5-G enorme gezondheidsschade zal veroorzaken vind ik het belangrijk hier aandacht aan te schenken.
Onderaan het artikel staat diverse linkjes om dieper te gaan graven.

By Ella Ster on 14 april 2020 26 Comments

In allerlei landen worden 5G-antennes in brand gestoken. Deze wanhopige uitingen van verzet staan niet op zichzelf.

In hoeverre zijn de zorgen om 5G-straling terecht
Welke invloed heeft 5G in de corona-pandemie?
Misschien is het tijd dat overheden en telecombedrijven de zorgen serieus gaan nemen.

De zorgen over 5G nemen toe. Zeker nu er met de corona-pandemie vragen rijzen welke negatieve invloed 5G-straling heeft op het immuunsysteem en zuurstofopname in de cellen. Met het ontbreken van deugdelijk wetenschappelijk onderzoek die de veiligheid garandeert, spreken steeds meer wetenschappers zich openlijk uit tegen 5G vanwege de gezondheidsrisico’s. Mensen willen dat de implementatie van 5G gestaakt wordt, totdat er wél betrouwbare veiligheidsgaranties zijn.

De afgelopen maanden waren diverse 5G-actiegroepen actief met: petities, demonstraties, protestacties en rechtszaken. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere (Europese) landen. In enkele landen of steden heeft dat al geleid tot het (voorlopig) stopzetten van de uitrol van 5G. Afgelopen week bood de Bond tegen Overheidszaken https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html hun 5G aansprakelijkheidsactie aan, aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Hun actie stelt telecomproviders persoonlijk aansprakelijk — met een verbintenis inclusief een dagvergoeding van € 2.000,- per persoon per dag — als telecomaanbieders toch voortgaan met hun 5G-plannen. Dit kan in potentie een miljoenenstrop worden.

    “De gevaren van elektrische vervuiling zijn reëel en goed gedocumenteerd. Het verandert, vaak pathologisch, elk biologisch systeem. Wat we niet weten, is precies hoe ernstig deze veranderingen zijn en voor hoeveel mensen. Hoe langer we als samenleving de zoektocht naar die kennis uitstellen, hoe groter de schade zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om te corrigeren. Dr. Robert O. Becker, 1985

Tijdens Lock-down talloze 5G-antennes geplaatst

Ondertussen gaat het plaatsen van nieuwe 5G-antennes gewoon door. Terwijl heel Nederland in een gedeeltelijke lock-down zit, tal van bedrijven verplicht hun deuren moeten sluiten en de bewegingsvrijheid van Nederlanders enorm is beperkt, blijkt dit niet voor telecominstallateurs te gelden. De plaatsing van 5G-antennes lijkt in versneld tempo verder te gaan. Dat leidt niet alleen tot toenemende zorgen, maar versterkt bij mensen ook het gevoel niet gehoord te worden. Het is steeds evidenter dat overheden en grote corporaties lak hebben aan wat het volk wil en koste wat kost hun eigen agenda erdoor drukken.

Het lijkt erop dat bepaalde mensen de petities, protest- en aansprakelijkheidsacties niet meer willen afwachten en nu het heft in eigen handen nemen. In Nederland, maar ook in andere buitenlandse steden, worden diverse (5G-)antennes in brand gestoken. Deze vernielingen zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot nieuwe maatregelen en harde sancties. Daarmee is de strijd tegen 5G een stuk grimmiger geworden.

    “Draadloze straling van 1G tot 5G heeft allemaal gemoduleerde radiofrequentie elektromagnetische velden uitgezonden en er zijn letterlijk duizenden studies die biologische effecten aantonen van blootstelling aan de door de mens veroorzaakte elektromagnetische golven. Honderden daarvan vertonen biologische effecten op het immuunsysteem.”
Uit: Duluth Reader, “China’s Massive Amount of Immunotoxic 5G Networking and the Wuhan Coronavirus.”

Terechte zorgen gedenigreerd tot ‘complottheorie’

Daarnaast grijpen de mainstream media de gelegenheid aan om de propaganda te verspreiden dat 5G veilig is en pretenderen dat actievoerders er belachelijke ideeën op na houden. Men benadrukt het feit dat in een straal van enkele kilometers rond een vernietigde mast het noodnummer 112 niet meer gebeld kon worden. Zo schrijft de NOS bovendien dat “complottheorieën over de invloed van 5G op de verspreiding van het coronavirus” de oorzaak zijn. Om dit vervolgens door ‘experts’ af te doen als “klinkklare onzin” en te citeren: “Elektromagnetische velden kunnen geen virussen verspreiden.”

Daarmee ontstaat bij de niet goed geïnformeerde lezer de beeldvorming dat actievoerders tegen 5G denken dat het coronavirus door 5G-antennes of elektromagnetische straling wordt verspreid. Dat is een valse weergave van zaken omdat naar mijn weten 5G-critici dat nooit beweerd hebben.

De zorgen over 5G in relatie tot het coronavirus hebben vooral betrekking op de negatieve invloed op het immuunsysteem en de zuurstofopname, waarbij de symptomen van benauwdheid en orgaanfalen, zelfs verdacht veel lijken op die van een coronapatiënt. De exacte relatie tussen de recente 5G-activatie in Wuhan en invloed op het hoge sterftecijfer tijdens de corona-uitbraak — dat in werkelijkheid vele malen hoger ligt dan de officiële cijfers — roept veel vragen op en is iets dat grondig onderzocht moet worden.

Declassified CIA-document bevestigt dat mmWaves biologische processen ingrijpend beïnvloeden “Studies bij mensen en dieren hebben uitgewezen dat mmWaves (zoals bij 5G technologie – red.) veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en de interne organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in (…) de processen van weefselademhaling en stofwisseling. De mate van ongunstig effect van mmWaves was afhankelijk van de duur van de straling en individuele kenmerken van het organisme.”

Wanneer toegepast in technologie leidt dit tot: “veranderingen van de functies van het cardiovasculaire zenuwstelsel en andere systemen van het organisme, met de ontwikkeling van een karakteristiek complex van symptomen, die het mogelijk maken te spreken van een speciale nosologische vorm van ziekte — radiostralings-ziekte

Dit staat in een in 2012 vrijgegeven CIA-document van een studie uit 1977 over de invloed van radiostraling op biologische processen. De verkregen gegevens bevestigden dat mmWaves van invloed zijn op de “ademhalingsenzymen die het eindstadium van biologische oxidatie bereiken.” Met andere woorden: mmWaves beïnvloeden ook de zuurstofopname op celniveau.

Mainstream media ontmoedigt kritisch journalistiek onderzoek

In plaats dat mainstream journalisten kritisch onderzoek doen naar gezondheidsrisico’s van 5G-technologie, proberen ze critici ongeloofwaardig te maken door het veelvuldig toepassen van de term ‘complot-theorieën’ en ‘fake news’. ‘Complot-theorie’ is een mindcontrol-term, om mensen die niet op de hoogte zijn van een controversieel dossier, ervan te weerhouden zich in het onderwerp te verdiepen. Het is het toverwoord om critici op een denigrerende en minachtende wijze een label op te plakken en belachelijk te maken. Om bij onwetenden angst te creëren om zich in te laten met dezelfde ‘belachelijke’ ideeën en wellicht zelf het label ‘complotdenker’ opgeplakt te krijgen.

Dat geldt in grote mate ook voor journalisten zelf, die uit angst voor hun baan en het label ‘complotdenker’ het niet aandurven een onderwerp zoals 5G kritisch te onderzoeken of te belichten. Op deze manier degradeert de journalistiek — dat oorspronkelijk de controlerende macht zou moeten zijn — tot een propagandamachine die vooral de agenda van de globalisten moet promoten. Dit alles vertroebelt bij voorbaat elke discussie. Men gaat hierdoor voorbij aan de goed onderbouwde argumenten en terechte zorgen over de enorme gezondheidsrisico’s, die op die manier in één klap van tafel geveegd worden.

Daarmee zal de strijd ook in de media verhevigen. Youtube heeft al toegezegd video’s te censureren en ook andere social media zullen ongetwijfeld beelden van brandende 5G-masten gaan weren. Men zal het argument opvoeren dat dit anderen aanzet tot gewelddadige acties, maar het druist tegelijkertijd in tegen journalistieke principes en het recht om maatschappelijke gebeurtenissen onder de aandacht te brengen. De mainstream propagandamedia zullen alles aangrijpen om de gewenste verhaallijn “5G is veilig” te promoten en alle critici en activisten neer te zetten als complotgekken.

Het systeem zal zichzelf beschermen

We zullen zien of de straffen tegen de brandstichters in verhouding zullen staan tot de straffen wegens andere vergrijpen en ernstige misdaden. De ervaring leert dat het ‘systeem’ vaak weinig coulantie toont met degenen die het systeem bedreigen. En aangezien 5G een wezenlijk onderdeel is van het systeem van de Nieuwe Wereld Orde, zal het systeem zichzelf gaan beschermen.

Dat zal vervolgens tot nog meer verontwaardiging en protesten leiden, maar lijkt een onvermijdelijke ontwikkeling tot het moment dat het oude systeem valt. Uiteindelijk leidt een in de kern onderdrukkend systeem altijd tot openlijke staatsterreur, zoals we ook al bij de Gele Hesjes-demonstraties in Frankrijk zagen. Ook in dat dossier is de mainstream media schuldig aan zelfcensuur en het onderbelichten van het buitensporige politiegeweld naar burgers.

Tot het zover is lijkt het systeem met de huidige lock-down, de invoering van toenemende controlemaatregelen en vrijheidsbeperkingen, aan terrein te winnen. Met de angst voor het coronavirus zal wellicht straks een grote groep mensen bereid zijn om te schikken in de toepassing van een gezondheidsapp en verplichte vaccinaties.

Het kan echter ook het keerpunt zijn. Een groeiende groep mensen beseft dat de krachten achter de vaccinatie-agenda dezelfde krachten zijn achter de plandemie. Een gevolg van een jarenlange voorbereiding op een pandemie, laboratoriumexperimenten met virussen en toepassingen van nanotechnologie. De impact van deze agenda’s is met de coronacrisis zichtbaarder dan ooit en voor veel mensen een brug te ver. Het verzet tegen deze agenda zal dan ook alleen maar toenemen.

De vaccinatie-agenda staat niet los van 5G

Mensen die zich in het vaccinatiedossier verdiept hebben beseffen dat elke wetenschappelijke basis voor de werking en veiligheid ontbreekt. Die geest gaat niet meer terug in de fles. Bill Gates blijkt de grootste aandeelhouder te zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij is een van de grootste aandeelhouders in de farmaceutische industrie. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een coronavaccin.

Bill Gates was een belangrijke speler bij het Event201 ter voorbereiding van de corona-plandemie. Hij heeft een zeer omstreden reputatie omtrent destructieve vaccinatieprogramma’s in Derdewereldlanden. Hij heeft openlijk toegegeven vaccinaties als instrument te willen gebruiken om de wereldbevolking terug te dringen. En hij pleit voor ID2020, een digitaal registratiesysteem dat vastlegt of mensen wel of niet gevaccineerd zijn.

“We kunnen concluderen dat het echte probleem hier heel goed kan zijn dat de 5G-elektromagnetische straling het immuunsysteem van mensen verzwakt, om nog maar te zwijgen van het mogelijk virulent maken van het virus zelf.” Gary G. Kohls, MD

Juist de toepassing van nanotechnologie die aan vaccins zijn toegevoegd, maakt dit meetbaar en controleerbaar. Deze ontwikkelingen houden ook verband met de recente arrestaties van een Amerikaanse en twee Chinese wetenschappers en een recente aanklacht bij het Internationaal Strafhof tegen China wegens de ontwikkeling van biologische wapens.

Men voelt terecht de urgentie om dit te willen stoppen

Dit programma heeft alles te maken met toepassingen van nanotechnologie en een Human Bio-Digital Network met behulp van 5G-technologie. Een 5G-systeem dat eind vorig jaar ‘toevallig’ in Wuhan is geactiveerd en een cruciale rol speelt in het dictatoriale digitale surveillancesysteem dat Chinezen in de greep houdt. Dat mensen nu de urgentie voelen om deze gevaarlijke technologieën en controlesystemen een halt toe te roepen is niet alleen begrijpelijk, maar ook terecht.

Het is aan de politieke leiders, corporaties en rechters om daar gehoor aan te geven. Doen ze dat niet dan zullen mensen wanneer ze in hun leven of gezondheid bedreigd worden, alles aangrijpen om zichzelf te beschermen. Wanneer een grote groep mensen beseft dat overheden niet meer hun belangen behartigen zullen ze en moeten ze, het heft in eigen hand nemen als het gaat om levensgevaarlijke ontwikkelingen. Wanneer het gevoel van machteloosheid toeneemt en mensen niet meer het gevoel hebben deze ontwikkelingen met geoorloofde middelen tegen te kunnen houden, zal men uiteindelijk andere middelen aanwenden. Laten we hopen dat we het tij nog op legale wijze kunnen keren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Uitrol 5G (voorlopig) stopgezet in deze landen

België

Brussel doet niet mee aan uitrol 5G: https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/103718/5g-brussels-left-behind-in-belgian-rollout/

Brusselse regering weigert 5G :https://www.hln.be/in-de-buurt/brussel/brusselse-regering-weigert-5g-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen~a92c8130

Provider zet 5G voorlopig uit: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200414_04922516

Frankrijk

Frequentieveiling 5G uitgesteld :https://www.mobileworldlive.com/featured-content/top-three/france-postpones-5g-auction/

Duitsland

Groep artsen en psychotherapeuten sturen open brief aan Angela Merkel om 5G te stoppen: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Open-brief-aan-Angela-Merkel-Appell-corona-und-mobilfunk-aerzte-06-04-2020.pdf

Duitse artsen protesteren tegen 5G: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.demo-am-staatsministerium-in-stuttgart-protest-gegen-5-g-in-weissen-arztkitteln.f964401b-85f9-4915-a236-4f3177597300.html

Italië

150 gemeenten hebben een moratorium uitgebracht op 5 G: https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497

In gemeente Pitenza Pocena is testen en installeren van 5G verboden: https://ehtrust.org/26609-2/

Oostenrijk

Frequentieveiling 5G uitgesteld: https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-austria-5g/austria-to-postpone-5g-frequency-auction-rtr-idUKKBN21D1F6

Papoea Nieuw Guinea

Testen van 5G stopgezet: https://postcourier.com.pg/ict-minister-masiu-halts-5g-trials-amid-health-risk-debate/

Portugal

Frequentieveiling 5G uitgesteld: https://www.totaltele.com/505277/Portugal-suspends-5G-spectrum-auction-in-wake-of-pandemic

Slovenië

Moratorium op 5G: https://toknow.uk/5g-moratorium-slovenia-votes-for-life-at-least-for-now/ https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/

Spanje

Frequentieveiling 5G uitgesteld vanwege coronavirus: https://tweakers.net/nieuws/165258/spanje-stelt-komende-5g-veiling-uit-wegens-coronapandemie.html https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-5g/spain-postpones-5g-spectrum-auction-due-to-coronavirus-idUSKBN21H2KH

Tsjechië

Frequentieveiling 5G uitgesteld: http://5gobservatory.eu/some-european-5g-spectrum-auctions-postponed-due-to-covid-19/

Verenigde Staten:

Santa Barbara houdt 5G tegen: https://www.noozhawk.com/article/santa_barbara_city_council_rejects_5g_for_now

De stad Dearborn Heights in Michigan stopt tijdelijk met 5G: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Dearborn-Heights-Michigan-tijdelijke-stopzetting-5G.jpg

Rechtszaak gestart door groep wetenschappers tegen de Federal Communications Commission omdat zij weigeren 24 jaar oude blootstellingsrichtlijnen te updaten terwijl er recente wetenschappelijke bewijzen zijn van schadelijke effecten: https://ehtrust.org/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellphones/ https://lawandcrime.com/administrative-law/scientists-sue-fcc-for-dismissing-claims-that-cell-phone-radiation-causes-cancer/

Zwitserland

Moratorium op uitrol van 5G: https://www.agconnect.nl/artikel/stop-op-5g-zwitserland-om-gezondheidszorgen

Uitrol van 5G voorlopig stopgezet: https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html

Moratorium voor 3 jaar op uitrol 4G+ en 5G in kanton Genève: https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

Uitrol 5G stopgezet in kanton Genève: https://lenews.ch/2019/05/02/geneva-blocks-the-erection-of-5g-mobile-antennas/

Frequentieveiling 5G uitgesteld vanwege coronavirus in Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en Portugal http://5gobservatory.eu/some-european-5g-spectrum-auctions-postponed-due-to-covid-19/

Nederland

Kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om uitrol van 5G te stoppen; deze gaat op 21 april 2020 plaats vinden: https://stralingsbewust.info/2020/02/26/stichting-stop5gnl-heeft-de-nederlandse-staat-gedagvaard/

Amsterdam

Proef met 5G afgeblazen: https://www.parool.nl/amsterdam/proef-met-5g-netwerk-in-zuidoost-afgeblazen~b3d4f170/

Bergen

Gemeenteraad heeft unaniem motie aangenomen om brief aan Tweede Kamer te sturen met oproep zorgvuldigheid in acht te nemen en oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat: https://www.youtube.com/watch?v=cFaYYVsHO-s&feature=youtu.be

Hilvarenbeek

Gemeenteraad heeft motie aangenomen inzake bezorgdheid over gezondheidseffecten 5G; oproep tot onafhankelijk onderzoek en maatschappelijk debat: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/zorgen-over-komst-5g-worden-in-hilvarenbeek-gehoord-gemeenteraad-neemt-motie-aan~af0c9976/

Motie 5G gemeente Hilvarenbeek 10-01-2020

Maastricht

Gemeente maakt bezwaar tegen 5G-netwerk bij ministerie EZK: https://www.1limburg.nl/maastricht-maakt-bezwaar-den-haag-tegen-5g-netwerk

Brief aan Ministerie met eis dat 5G geen risico mag vormen voor volksgezondheid:

Brief gemeente Maastricht aan Ministerie EZK 05-09-2019

Vaals

Gemeente wil eerst maatschappelijk debat en onafhankelijk onderzoek voordat 5G wordt uitgerold: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200221_00148687/vaals-dringt-bij-het-rijk-aan-op-meer-onderzoek-naar-gevolgen-5g-netwerk

Westerveld

Motie om brief aan Tweede Kamer te sturen dat gemeente autonomie wil behouden; noodzaak tot maatschappelijk debat en bezorgdheid over gezondheidseffecten en privacy: https://westerveld.pvda.nl/nieuws/zorgen-van-de-raad-over-de-komst-van-het-5g-netwerk/

Motie 5G gemeente Westerveld 04-02-2020

Zutphen

Motie aangenomen om bij kabinet en VNG behoudt van regierol gemeente aan de orde te stellen: https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/motie/motie-behoud-primaat-gemeente-mbt-publieke-ruimte-bij-uitrol-5g

Motie 5G gemeente Zutphen 09-03-2020

Raadslid roept op tot verzet tegen 5G: https://www.ad.nl/zutphen/antennes-voor-sneller-internet-op-elke-hoek-van-de-straat-tijd-voor-verzet~a0f84b02/

bron: https://stralingsbewust.info/uitrol-5g-stopgezet-in-deze-landen-en-gemeenten/

Delen:

On Key

Gerelateerde Blogs

Vragen? Zoek in de kennisbank.